Services Center

บริการของพวกเรา

General services

อบรมการใช้งานโปรแกรม Q.Soft
คือ การอบรมการใช้งานโปรแกรม (In House Training) ให้กับองค์กรที่ใช้ Software ของเราเพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบข้อซักถามต่างๆในการใช้งานโปรแกรมรวมถึงการสาธิต ซึ่งจะประกบติดกับ Users ผู้ทำงานให้มีความเข้าใจในการทำงานมากที่สุด
Implement โปรแกรม Q.Soft
คือ การวางระบบการทำงานขององค์กรโดยใช้โปรแกรม Q.Soft ของเราเป็นพื้นฐาน เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้ใช้งานโปรแกรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ระบบ, อบรมการใช้งาน, ดูแลการใช้งานจริง
Implement โปรแกรมบัญชี-การเงินชั้นนำ
จาก ประสบการณ์การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมชั้นนำกว่า 7 ปี ทำให้เรามีความชำนาญการวางระบบบัญชี-การเงินด้วยซอฟแวร์ชั้นนำ และยังสามารถให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ และปรับปรุงระบบ, ฝึกอบรม และดูแลการใช้งานจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ฝ่ายบัญชีสามารถปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินได้ถูกต้องและรวดเร็ว
อบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชีชั้นนำ
การอบรมการใช้งานโปรแกรม (In House Training) ให้กับองค์กรที่ใช้ Software ของเราเพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบข้อซักถามต่างๆในการใช้งานโปรแกรมรวมถึงการสาธิต ซึ่งจะประกบติดกับ Users ผู้ทำงานให้มีความเข้าใจในการทำงานมากที่สุด
ให้คำปรึกษาในการวางระบบบริหารการผลิต และบัญชี
จาก ประสบการณ์ในการ Implement ของเราเพื่อให้สามารถใช้งาน Software ได้จริง และมีประสิทธิภาพ ทำให้การให้คำปรึกษาของเราอยู่บนพื้นฐานของการใช้งานจริงของ Users เป็นหลักพร้อมกับได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามต้องการ
หลักสตรู Power BI
จาก ประสบการณ์ในการ Implement ของเราเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งาน Software ได้จริง และมีประสิทธิภาพ ทำให้การให้คำปรึกษาของเราอยู่บนพื้นฐานของการใช้งานจริงของ Users เป็นหลักพร้อมกับได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามผู้บริหารต้องการ

Other services

รับดูแลระบบ Network ภายในองค์กร
สำหรับ องค์กรขนาดเล็กที่ยังไม่พร้อมจะมีผู้ดูแลระบบ Network ภายในองค์กรของตนเอง ทางบริษัทฯ มีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะช่วยออกแบบ และดูแล Network ของท่านให้มีเสถียรภาพ และความปลอดภัย
รับเขียนโปรแกรม และจัดทำ Web Application
รับ จัดทำ, พัฒนาโปรแกรมทั้งในรูปแบบ Web Application หรือจัดทำ Web Service ตามความต้องการของลูกค้า